GDPR

Mateřská škola Kosořice ,Kosořice 31,  294 41 Dobrovice

Informace k ochraně osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace Mateřská škola Kosořice, Kosořice 31 , 294 41 Dobrovice, zpracovává v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje dětí, resp. zaměstnanců:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • státní občanství
 • místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • kontaktní údaje na zákonného zástupce

pro tyto účely:

 • bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
 • přijímání k předškolnímu vzdělávání
 • průběh předškolního vzdělávání
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou
 • údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • informace o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • zajištění školního stravování
 • organizace výletů ,výukových programů
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • výběrová řízení na zaměstnance
 • pracovněprávní a mzdová agenda
 • evidence uchazečů o zaměstnání
 • evidence úrazů
 • ochrana majetku a osob
 • prezentace příspěvkové organizace
 • projekty, žádosti o dotace
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • smlouvy a objednávky služeb

Při pořádání akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou organizace fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních a propagačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti a to se souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

Pověřenec:

Mateřská škola Kosořice, IČ: 75003376, se sídlem Kosořice 31, 294 41, oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.

K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů

Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00

 Tel. 721477268

Email dpo@akvlcek.cz

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky: cs3pe9h
 • emailem na adrese: skolakosorice@seznam.cz
 • na adrese: Mateřská škola Kosořice 31, 294 41

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jana Bartoňová, ředitelka školy

 

V Kosořicích 25.5.2018